Ad
Ad

Regulamin portalu https://synexmy.com/ dla użytkownika.

All deliveries of products in the store may be extended. Sorry

Portal synexmy.com oferuje dla użytkownika .

1.a Dokonując rejestracji w portalu synexmy.com potwierdzasz, oraz się zgadzasz z naszym regulaminem wszystko co jest na tym portalu wraz z polityka prywatności -ciasteczka.

2. Gdy już jesteś z nami możesz dodawać zdjęcia ,obrazy,linki,komentować,tworzyć grupy, zapraszać znajomych do grup, pisać wiadomości publiczne oraz prywatne z wybrana przez ciebie osobę, Możesz tez wysyłać prywatnie zdjęcie oraz publicznie , tez sa gift,i wiele innych super rzeczy. [ zgodnie z naszymi wytycznymi].

3.b Masz tez do dyspozycji tablice ogłoszeń za darmo oraz premium , możesz tam przesłać obrazki ,cenę ,link do strony,Kraj, opis produktu, kategoria. Twoje ogłoszenie będzie publiczne , oraz globalne -wiec plus dla Ciebie bo sprzedaż może odbyć się poza Twój kraj zamieszkania,kontakt z ze sprzedawca jest poprzez emeil oraz telefon komórkowy który podasz jeżeli chcesz w kontakt ze sprzedawca. [emeil wymagany].

4.c Wbrew zasada portalowi dla użytkowników. konsekwencje

Użytkownik nie może przesyłać żadnych treści pornograficznych , filmów,zdjęć,obrazów,rysunków , treści pisać , gif tow ,nic co jest związane z treścią pornograficzna , za takie przewinienie jest upomnienie -zawieszenia konta na 5 dni roboczych. Wtórne wstawienie treści nie dozwolonych usunięcia konta trwale.

5. Zakaz straszenia innych użytkowników , oraz nie można wstawiać a tym razem polecać żadnych narkotyków – zakaz handlu na całym portalu . Treści o tematyce nie legalnych zbiorek zakazane.

W razie potrzeby zgłoszenia jest kontakt do moderacji strony,portalu synexmy.com

X. Program partnerski – Beta

Regulamin sklepu -kupno sprzedaż { być może w przyszłości otwarte będzie by sprzedawać w naszym sklepie przez klienta}.> Available

WARUNKI KORZYSTANIA z wstawiania produktów {} ~? Kontakt

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Klienta (w tym samego Konta Sprzedawcy) w następujących przypadkach:

Jeżeli Klient pomimo wezwania przez Usługodawcę stwierdzi naruszenie niniejszego Regulaminu;

Gdy Sprzedawca pomimo wezwania Usługodawcy z podaniem przyczyny wykorzystuje Konto w Serwisie do zawierania Umów Sprzedaży poza Serwisem;

Jeżeli Sprzedawca pomimo wezwania Usługodawcy i podania przyczyny publikuje w ramach oferty Produktu (w tym zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych pomiędzy Usługobiorcami treści i treści o charakterze bezprawnym, prosimy o kontakt dane umożliwiające kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem oraz treści o charakterze reklamowym, reklamowym lub handlowym zachęcające do korzystania ze stron internetowych lub podmiotów konkurujących z Serwisem, w tym adresy stron internetowych, nazwy i logotypy takich serwisów lub podmiotów;

Jeżeli Sprzedawca pomimo wezwania Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z płatnościami na rzecz Usługodawcy;

Gdy Usługodawca weryfikuje danego Sprzedawcę;

Gdy działania danego Sprzedawcy, pomimo wezwania Usługodawcy z podaniem przyczyny, naruszają reputację Usługodawcy lub Serwisu.

Zawieszenie Konta może nastąpić na czas oznaczony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie ma możliwości wystawiania nowych ofert sprzedaży Produktów, składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży. Zawieszenie Konta Sprzedawcy może również skutkować wycofaniem wszystkich ofert Sprzedaży Produktów wystawianych za jego pośrednictwem, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży, do których wykonania Sprzedawca jest zobowiązany – chyba że Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od Umowa. W trakcie zawieszenia Konta Usługobiorca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę. Usługodawca zawiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych.

Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta na okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, a przyczyny jego zawieszenia nie ustały, ma prawo wypowiedzieć Klientowi umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7-dniowym okresem wypowiedzenia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia treści zamieszczanych przez Usługobiorcę w Serwisie, jeżeli naruszą one niniejszy Regulamin z podanej przyczyny oraz w przypadku bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie powoduje naruszać już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży w tym zakresie.

WYSTAWA PRODUKTÓW

Jedną z możliwości Konta Sprzedawcy w Serwisie jest złożenie oferty sprzedaży Produktów, która będzie wówczas widoczna w Serwisie dla wszystkich odwiedzających Serwis. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest wyłącznie przez Sprzedawcę, który posiada Butik (Konto Sprzedawcy) poprzez skorzystanie z formularza oferty Produktu dostępnego w Serwisie – możliwe jest jego uzupełnienie po zalogowaniu się na Konto Sprzedawcy w Serwisie. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe i opcjonalnie inne możliwe do podania w formularzu oraz kliknięcie w pole akcji – w tym momencie oferta Produktu zostaje zamieszczona w Serwisie. Oferta Produktów jest widoczna w Serwisie dla wszystkich odwiedzających Serwis.

Oferta sprzedaży powinna zawierać informacje wymagane przepisami prawa, aw szczególności powinna określać:

Główne cechy produktu; _

Cenę Produktu wraz z podatkami, a jeśli dotyczy – opłatami za transport, dostawę, usługi pocztowe i inne koszty, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;

Sposób i termin płatności; ‘

Sposób i termin dostawy;

Miejsce i sposób składania reklamacji .- /

W przypadku Oferty Sprzedaży składanej przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą, powinna również zawierać dodatkowe informacje wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności Ustawą o prawach konsumenta.

Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie wiąże Sprzedającego, który ją złożył, z zastrzeżeniem, że może ją wycofać lub zmienić do czasu jej akceptacji przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia oferty Produktu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu z podanej przyczyny oraz w przypadku bezskutecznego wezwania do usunięcia danej oferty Produktu, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umowy sprzedaży dotyczące tego produktu.

Sprzedawca wystawiający ofertę jest zobowiązany do zamieszczania w Serwisie wyłącznie prawdziwych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji.

Zgadzasz się, że nie ujawnisz swojego hasła żadnej innej osobie i nie będziesz przechowywać swojego hasła tam, gdzie może być skopiowane lub wykorzystane przez kogokolwiek innego niż Ty. Jeśli podejrzewasz, że ktoś inny zna Twoje hasło, musisz je natychmiast zmienić.

Ad

Umieszczanie treści na stronie Synexmy

Zachowujesz prawa autorskie do wszelkich treści, które przesyłasz lub przesyłasz na stronę internetową. Aby otrzymać usługi Synexmy , udzielasz Synexmy niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie i archiwizowanie treści zgodnie z niniejszą umową lub zgodnie z jej rozsądnym założeniem.

Przesyłając lub przesyłając treści w witrynie, oświadczasz i gwarantujesz, że:

  • jesteś właścicielem wszystkich praw autorskich do treści lub jeśli nie jesteś właścicielem, masz pozwolenie na wykorzystanie treści i masz wszystkie prawa wymagane do wyświetlania, reprodukcji i sprzedaży treści;
  • przesłane treści nie będą naruszać praw własności intelektualnej ani innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym praw autorskich, praw osobistych, znaku towarowego, patentu lub praw do prywatności lub reklamy;
  • korzystanie ze strony internetowej będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami;
  • treść nie zawiera treści zniesławiających lub oczerniających jakąkolwiek osobę, ludzi, rasę, religię lub grupę religijną i nie jest obsceniczna, pornograficzna, nieprzyzwoita, napastliwa, grożąca, szkodliwa, naruszająca prawa do prywatności lub reklamy, obraźliwa, podżegająca lub w inny sposób budząca sprzeciw;
  • zawartość nie zawiera złośliwego kodu, w tym między innymi wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb zegarowych, anulujących robotów ani żadnych innych programów komputerowych, które mogą uszkodzić, zakłócać, potajemnie przechwytywać lub wywłaszczać dowolny system, program, dane, lub dane osobowe; i
  • zawartość nie wprowadza w błąd ani nie wprowadza w błąd, nie oferuje ani nie rozpowszechnia fałszywych towarów, usług, schematów ani promocji.

Synexmy zastrzega sobie prawo do przejrzenia i, jeśli według własnego uznania, uzna to za konieczne, usunięcia wszelkich treści ze strony internetowej i / lub anulowania konta, ponieważ te treści naruszają twoją umowę z nami i / lub wszelkie obowiązujące przepisy lub w inny sposób. Zgadzasz się zabezpieczyć Synexmy z tytułu wszelkich bezpośrednich lub pośrednich szkód spowodowanych naruszeniem przez Ciebie jednej lub więcej z tych gwarancji.